Dank voor het gebruiken van 21CC Education!

De producten en diensten van 21CC Education worden geleverd door 21CC BV (“21CC”). Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) bepalen uw gebruik van 21CC’s website, apps en andere producten en diensten (“Diensten”). Daar sommige van onze Diensten uit software kunnen bestaan die op uw computer, telefoon, tablet of ander apparaat is gedownload, gaat u ermee akkoord dat wij deze software kunnen updaten en dat deze Voorwaarden van toepassing zijn op deze updates. Lees deze Voorwaarden alstublieft aandachtig door en neem contact met ons op als u vragen hierover heeft. Door gebruik te maken van onze Diensten, gaat u akkoord met deze Voorwaarden, inclusief de beleidslijnen waaraan deze Voorwaarden refereren.

Werken met 21CC

Wie mag onze Diensten gebruiken
U mag onze Diensten gebruiken op voorwaarde dat u een bindende overeenkomst wilt sluiten met 21CC, en slechts in overeenstemming met deze Voorwaarden en alle relevante wetten zult handelen. Als u uw 21CC Education account creëert en u dientengevolge bepaalde functies gebruikt, dient u ons te voorzien van juiste en volledige informatie en gaat u ermee akkoord dat u uw informatie bijwerkt om het juist en volledig te houden. Gebruik onder de leeftijd van 13 jaar is niet toegestaan en sommige cursussen kunnen additionele voorschriften en/of beperkingen hebben.

Onze Licentie naar u
Onder deze Voorwaarden en onze beleidslijnen geven wij u een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie voor het gebruik van onze Diensten. U gaat er mee akkoord dat u slechts één gebruiksaccount creëert, hier toegang toe heeft en/of gebruikt en dat u derden geen toegang geeft tot of informatie deelt om toegang te verkrijgen tot uw account. U mag inhoud uit onze Diensten niet gebruiken, tenzij u van 21CC toestemming krijgt of dat dit anderszins wettelijk is toegestaan.

Onze Cursussen
Aanpassingen van de Cursus
Wij zijn trots op onze wereldwijde cursussen, ook al kunnen zich onvoorziene omstandigheden voordoen. 21CC behoudt zich het recht voor iedere willekeurige cursus af te zeggen, te onderbreken of opnieuw in te roosteren of om de inhoud ervan te wijzigen of de waarde, het gewicht van iedere willekeurige opdracht, quiz, of andere toetsing aan te passen. De aangeboden cursussen zijn onderworpen aan de onderstaande Afwijzingen en Beperkingen van Aansprakelijkheid.

Geen studiepunten
Anders dan expliciet op andere wijze aangegeven door een studiepunten-verlenende instelling, worden er voor het participeren in of het afronden van een cursus geen studiepunten toegekend. Zelfs als er door een bepaalde instelling studiepunten toegekend zouden worden, mag er niet van worden uitgegaan dat een andere instelling deze studiepunten zal accepteren. U gaat ermee akkoord dat u geen studiepunten accepteert voor het afronden van een cursus, tenzij u een Cursus Certificaat (of een ander equivalent van 21CC’s accreditatie) voor de betreffende cursus heeft verdiend. 21CC, de cursusdocent en de aangesloten participerende instellingen hebben geen verplichting om een cursus erkend te krijgen door welke onderwijsinstelling of accreditatieorganisatie dan ook.

Afwijzing van Student-Universiteitsrelatie
Niets in deze Voorwaarden of anderszins met betrekking tot uw deelname aan een cursus (a) brengt een relatie tot stand tussen u en iedere onderwijsinstelling waar 21CC bij aangesloten is; (b) schrijft u in of registreert u bij een onderwijsinstelling of voor een cursus die door een onderwijsinstelling wordt aangeboden; of (c) geeft u het recht om middelen te gebruiken van een onderwijsinstelling die verder gaan dan deelname aan de cursus.

Uw Inhoud

Feedback
Wij verwelkomen uw suggesties, ideeën, opmerkingen en andere feedback met betrekking tot de Diensten (“Feedback”). Door Feedback in te dienen, verleent u ons het recht de Feedback te gebruiken zonder enige restrictie of andere vorm van compensatie naar u toe. Door uw Feedback te accepteren, doet 21CC geen afstand van haar rechten om vergelijkbare of gerelateerde Feedback, geformuleerd door haar werknemers of onderaannemers, of door andere bronnen verkregen, en die eerder bij 21CC bekend was, te gebruiken.

Veiligheid
Wij geven om de veiligheid van al onze gebruikers. Ondanks dat wij eraan werken de veiligheid van uw account en gerelateerde informatie te beschermen, kan 21CC niet garanderen dat ongeautoriseerde derde partijen niet in staat zijn onze beveiligingsmaatregelen te omzeilen. Brengt u ons alstublieft onmiddellijk op de hoogte bij problemen of ongeautoriseerd gebruik van uw account door een mail te sturen naar info@21cceducation.com.

Inhoud van Derden
Gebruikmakend van de Diensten bent u in staat toegang te verkrijgen tot de inhoud verstrekt door docenten, andere gebruikers en/of andere derde partijen en links naar websites en diensten die door derden worden onderhouden, of deze te gebruiken. 21CC kan niet garanderen dat de inhoud van deze derde partijen, in de Diensten of ergens anders, vrij zal zijn van materiaal dat u bezwaarlijk of ongeschikt mocht vinden, of vrij van schadelijke software die uw computer, mobiele telefoon, of files daarin, zouden kunnen beschadigen. 21CC wijst iedere verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid gerelateerd aan uw toegang tot, en gebruikmaking van zulke inhoud van derden af.

Beleid inzake auteursrecht en handelsmerk
21CC respecteert de intellectuele eigendomsrechten van onze gebruikers, deelnemende instellingen en andere derde partijen en verwacht dat onze gebruikers hetzelfde doen als zij gebruikmaken van de Diensten.

Onderwijsonderzoek
21CC is gecommitteerd aan het bevorderen van de wetenschap van leren, onderwijzen en registratie van uw deelname aan cursussen kan mogelijk gebruikt worden voor onderwijsonderzoek. Onderzoeksresultaten zullen zoals gebruikelijk worden gerapporteerd op geaggregeerd niveau. Uw persoonlijke identiteit wordt zonder uw nadrukkelijke toestemming in geen enkele onderzoeksbevinding publiekelijk vermeld.

Betaalde Diensten

21CC biedt betaalde Diensten (bijv. Cursus Certificaten voor bepaalde cursussen) tegen een vergoeding aan. Tenzij anders aangegeven zijn alle vergoedingen vermeld in Euro. U bent verantwoordelijk voor het tijdig betalen van alle vergoedingen en bijbehorende belastingen, met een betalingsmechanisme dat verband houdt met de geldende betaalde Diensten. Indien u in gebreke blijft met tijdige betaling of indien uw rekeningsaldo achterstallig is, dan kunnen wij vergoedingen innen gebruikmakend van andere mechanismen. De hoogte van vergoedingen kan variëren op basis van uw locatie of andere factoren en 21CC behoudt zich het recht voor vergoedingen naar eigen goeddunken te allen tijden te wijzigen. Iedere wijziging, bijstelling of aanpassing zal ingaan op het moment dat het in de Diensten is gecommuniceerd. Restituties voor betaalde Diensten zijn eventueel beschikbaar zoals beschreven in ons Restitutiebeleid.

Het wijzigen en beëindigen van onze Diensten

Wij veranderen en verbeteren onze Diensten voortdurend. Wij kunnen functies, eigenschappen of vereisten toevoegen of verwijderen, en wij kunnen een Dienst helemaal opschorten of stopzetten. Dienovereenkomstig kan 21CC uw gebruik van een Dienst om welke reden dan ook beëindigen. Als uw gebruik van een betaalde service wordt beëindigd, is er eventueel een terugbetaling mogelijk volgens ons Restitutiebeleid. Geen van de deelnemende instellingen en docenten, bijdragers, sponsoren en andere zakenpartners, en hun werknemers, contractanten en andere agenten van 21CC (de “21CC-partijen”) zijn aansprakelijk voor dergelijke acties. U kunt op elk moment stoppen met het gebruik van onze Diensten, hoewel we het jammer vinden u te zien vertrekken.

Disclaimers

De diensten en alle inbegrepen inhoud worden geleverd op basis van “zoals ze zijn” zonder enige garantie, expliciet of impliciet verleend. De 21CC-partijen verwerpen specifiek alle garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en schending en garanties die voortvloeien uit de producten of het gebruik van de producten. De 21CC-partijen wijzen verder alle aansprakelijkheid af met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van de diensten of gerelateerde inhoud. U erkent en gaat ermee akkoord dat toegang tot of gebruik van de diensten of dergelijke inhoud op eigen risico is.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk toegestaan, zijn de 21CC-partijen niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of bestraffende schade, of enig verlies van winst of inkomsten, hetzij direct of indirect, of enig verlies van gegevens, gebruik , goodwill of andere immateriële verliezen als gevolg van (a) uw toegang tot of gebruik van of onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de diensten; (b) enig gedrag of inhoud van een andere partij dan de toepasselijke 21CC-partij, met inbegrip van en zonder beperking tot lasterlijk, aanstootgevend of illegaal gedrag; of (c) ongeautoriseerde toegang, gebruik of wijziging van uw inhoud of informatie. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van 21CC voor alle claims met betrekking tot de diensten meer bedragen dan twintig Amerikaanse dollar ($ 20) of het totale bedrag aan vergoedingen dat 21CC van u heeft ontvangen voor het gebruik van betaalde diensten in de afgelopen zes maanden, afhankelijk van welke van de twee het grootst is.
U erkent en gaat ermee akkoord dat de disclaimers en de aansprakelijkheidsbeperkingen zoals uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden een redelijke en eerlijke risicoverdeling tussen u en de 21CC-partijen weerspiegelen en dat deze beperkingen een essentiële basis vormen voor het vermogen van 21cc om de services beschikbaar te stellen aan u op een economisch haalbare basis.
U gaat ermee akkoord dat elke oorzaak van actie met betrekking tot de diensten moet aanvangen binnen één (1) jaar nadat de oorzaak van de actie is ontstaan. Anders wordt een dergelijke oorzaak permanent uitgesloten.

Vrijwaring

U stemt ermee in de 21CC-partijen te vrijwaren, te behoeden en schadeloos te stellen
van alle claims, aansprakelijkheden, kosten en schade, inclusief redelijke advocatenhonoraria en kosten, gemaakt door een derde partij in verband met (a) uw gebruik of poging tot gebruik van de Diensten in strijd met deze Voorwaarden; (b) uw schending van enige wet of rechten van een derde partij; of (c) Gebruikersinhoud, met inbegrip van en zonder beperking tot claims over inbreuk of verduistering van intellectuele eigendom of andere eigendomsrechten.

Algemene voorwaarden

Herzieningen van de voorwaarden
Wij behouden ons het recht voor om de voorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken te herzien. Alle herzieningen van de voorwaarden worden onmiddellijk van kracht na communicatie door ons. Voor materiële wijzigingen in de voorwaarden zullen wij redelijke stappen ondernemen om u op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen. In alle gevallen betekent uw voortgezet gebruik van de Diensten na de publicatie van dergelijke wijzigingen, met of zonder kennisgeving, een bindende acceptatie van de herziene Voorwaarden.

Scheidbaarheid; Afstand doen
Als blijkt dat een bepaalde bepaling van deze voorwaarden niet afdwingbaar is, heeft dit geen invloed op andere voorwaarden. Als u deze Voorwaarden niet naleeft en wij niet onmiddellijk actie ondernemen, betekent dit niet dat wij afstand doen van alle rechten die wij mogelijkerwijs hebben (zoals het in de toekomst ondernemen van actie).

Deelnemende instellingen
De deelnemende instellingen van 21CC zijn derde begunstigden van de Voorwaarden en kunnen de bepalingen van de Voorwaarden die op hen betrekking hebben afdwingen.

Aanvaardbaar gebruik beleid
De missie van 21CC is om universele toegang te bieden tot ’s werelds beste onderwijs. Wij geloven sterk in het behoud van vrije meningsuiting en expressie voor onze leerlingen en in academische vrijheid voor onze partnerinstellingen en docenten. Wij willen er ook voor zorgen dat al onze leerlingen en docenten zich veilig en comfortabel voelen tijdens het gebruik van onze Diensten. Wij hebben deze richtlijnen opgesteld om ervoor te zorgen dat iedereen de regels begrijpt en volgt wanneer zij deelnemen aan onze online community en anderszins onze Diensten gebruiken.
Hoewel wij niet routinematig inhoud van gebruikers screenen of controleren, kunnen wij ongepaste inhoud of activiteit die aan ons is gemeld verwijderen of bewerken of de toegang van een gebruiker tot alle of een deel van de Diensten opschorten, uitschakelen of beëindigen.

Het is u niet toegestaan onze Diensten te gebruiken om inhoud te delen die:
• Illegale inhoud bevat of illegale activiteiten promoot met de bedoeling dergelijke activiteiten te plegen. Houd er rekening mee dat leerlingen van 13 jaar en ouder 21CC gebruiken, en wij staan geen inhoud toe die ongepast is voor deze jongere leerlingen.
• Geloofwaardige bedreigingen bevat of gewelddadigheden organiseert. Wij staan geen inhoud toe die een reëel risico op lichamelijk letsel of materiële schade met zich meebrengt, mensen of de openbare veiligheid geloofwaardig bedreigt, of schade organiseert of aanmoedigt.
• Anderen pest. Wij moedigen commentaar aan over mensen en zaken van openbaar belang, maar beledigende of anderszins ongepaste inhoud gericht op particulieren is niet toegestaan.
• Intellectueel eigendom, privacy of andere rechten schendt. Deel geen inhoud waarvoor u niet het recht hebt om deze te delen, claim geen inhoud die u niet als uw eigen content hebt gemaakt of anderszins inbreuk maakt op of misbruik maakt van andermans intellectuele eigendom of andere rechten. Ken materialen die u gebruikt of geciteerd altijd toe aan de oorspronkelijke auteursrechthebbende.
• Spam verspreiden. Deel geen irrelevante of ongepaste reclame-, promotie- of wervingscontent.
• Anders de 21CC-gebruiksvoorwaarden schendt. Houd er rekening mee dat specifieke cursussen mogelijk aanvullende regels en vereisten hebben.

Het is ook niet toegestaan:
• Iets te doen dat in strijd is met de lokale, staats-, nationale of internationale wetgeving of één van uw contractuele verplichtingen of fiduciaire verplichtingen schendt.
• Uw wachtwoord te delen, iedereen toegang geeft tot uw account of iets te doen waardoor uw account in gevaar kan komen.
• Toegang te proberen te krijgen tot het account van een andere gebruiker.
• Alle inhoud van onze Diensten te reproduceren, over te dragen, te verkopen, door te verkopen of anderszins te misbruiken, tenzij u hier uitdrukkelijke toestemming voor heeft gekregen.
• Om toegang krijgen tot, te experimenteren met of gebruik te maken van niet-openbare delen van onze systemen, tenzij u hier uitdrukkelijke toestemming voor heeft gekregen.
• Onze authenticatie- of beveiligingsmaatregelen breken of omzeilen of anderszins de kwetsbaarheid van onze systemen of netwerken testen, tenzij u hier uitdrukkelijke toestemming voor heeft gekregen.
• Delen van onze Diensten te onderwerpen aan reverse-engineering.
• Te proberen gebruikers, hosts of netwerken te storen, bijvoorbeeld door het verzenden van een virus, te zorgen voor overbelasting, spam of mailbombardementen.
• Onze Diensten te gebruiken om malware te verspreiden.
• Zich voor te doen als, of uw betrokkenheid met een persoon of entiteit verkeerd voor te stellen.
• Iemand te stimuleren of te helpen om één van de zaken op deze lijst te ondernemen.

Comments are closed.